Voorwaarden Verkooppunt

– Men mag Banditz niet verkopen onder het bedrag van €3 (inclusief BTW)

– Banditz mogen in je zaak of online verkocht worden. Het is verboden Banditz te verkopen op andere platform dan de jouwe.  (Zoals Bol.com, Amazone, Marktplaats,…)

– Verplicht aankoop van €50 of meer

– Persoonlijke login niet doorgeven

– De haarelastiekjes mogen enkel onder de naam Banditz verkocht worden

Bij het niet naleven van bovenstaande regels, kan Vedra BV, de samenwerking onmiddellijk stopzetten.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betalingen
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 -Intellectuele Eigendommen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten  verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Vedra BV

Kiezelstraat 3

3730 Hoeselt

Belgie
0032471718433  info@banditz.eu
Btw-identificatienummer: BE0698953393

Artikel 3 – Toepasselijkheid en voorwaarden

1 Onze algemene voorwaarden regelen het gebruik van de website www.banditz.eu www.banditz.be  (site genoemd) de algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je een bestelling plaatst.

2 Wij verzenden binnen Europa, (indien u wenst buiten Europa te verzenden is dit mogelijk na contact via email kathleenvertessen@hotmail.com) Deze verzending is op eigen risico, we kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging bij levering of niet levering van je bestelling. Evenals zijn we niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van het product. Pakketjes worden verstuurd met verzekering, handtekening is vereist.

3 Als U een bestelling plaatst, bevestig je dat je handelsbekwaam bent, 16jaar bent of toestemming heeft van een ouder of wettelijke voogd.

4 Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij uitputting van de voorraad van een bepaald product, tevens behouden we het recht bestellingen te weigeren in geval van vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw, of wanneer wij het vermoeden hebben van onaanvaardbare commerciele doeleinden.

5 Vedra BV heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te passen

6 Aansprakelijkheid, Vedra BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke verwondingen door het gebruik van al onze producten.

Artikel 4 – Het aanbod

1 we beschrijven zo volledig mogelijk wat we verkopen en hoe het bestelproces verloopt. Afhankelijk van welke browser/beeldscherm je gebruikt, kan er een kleurverschil zijn tussen de foto’s op de site en de werkelijkheid. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

2 De bestelling is pas compleet tussen ons als we een bevestiging via email hebben ontvangen met de betalingstransactie die je met debet of kredietkaart hebt gemaakt. Indien je kiest voor, voorafbetaling, voeren wij de bestelling pas uit na betaling op ons rekeningnummer.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

  1. Indien de verzending van het aangekochte product gratis was, dient u deze te betalen. (deze wordt afgehouden van het terugbetaald bedrag)

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – De prijs
1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

  1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
    2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  2. ingeval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief te ontbinden.  Overmacht is elke omstandigheid, buiten onze wil die het nakomen van onze verplichtingen verhindert. Hieronder begrijpen we oa stakingen, brand, energiestoring, storing netwerk, niet beschikbaar zijn van onze website…
    4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 11 – Betaling
1.  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
2. de betaling dient te gebeuren voor de levering.

Artikel 12 – Klachtenregeling
1. . Klachten over het product moeten binnen 7 dagen na levering ingediend worden bij de ondernemer.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 10 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 10 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij klachten kan U ons contacteren via info@banditz.eu

Artikel 14 – Intellectuele Eigendommen

1.Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vedra BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken.  Enkel tenzij U een verkooppunt bent, dan mag U zonder toestemming gebruik maken van alle intellectuele eigendommen.

Artikel 15 – Nieuwsbrief

Bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden ga je akkoord met de automatische inschrijving van de nieuwsbrief.info 

Surprise

Wij maken je graag blij!
Bij aankoop vanaf 5 Banditz krijg je 1 verrassingsbanditz gratis.

Surprise!

Wij maken je graag blij!


Bij aankoop vanaf 5 Banditz krijg je 1 verrassingsbanditz gratis! 

holiday banditz

Wij gaan er even tussenuit.

Bestellingen
na 1jan worden 6jan verzonden